• 3G v akcii

     • Zámerom projektu je vzájomné generačné obohatenie sa o vedomosti, skúsenosti a praktické zručnosti v modelových dielňach multikultúrnej školy a obce. Vytvorením „Krajčírskej dielne“, „Cukrárskej výrobne“, „3G reštiky“, „Cykloservisu“, „Ajty-ajmy univerzity“ tretieho veku a „3G banky“ si tri generácie vzájomne odovzdajú svoje zručnosti, vedomosti a schopnosti. Realizácia projektu vytvorí priestor pre spoznávanie a vzájomné pochopenie generácií a kultúr. Žiaci zároveň získajú reálny obraz o remeslách, odmenách za prácu, o hodnote peňazí, čo im pomôže v každodennom živote aj pri ich profesijnej orientácii. Počas projektu si žiaci v týždenných intervaloch vyskúšajú prácu v „Krajčírskej dielni“, „Cukrárskej výrobni“, „3G reštiky“, „Cykloservisu“, „Ajty-ajmy univerzity“ tretieho veku a „3G banky“. Majstrami výroby budú dobrovoľníci - dôchodcovia rôznych profesií, ktorí budú garantmi odbornosti. Každý žiak za svoju prácu získa adekvátnu odmenu formou finančnej odmeny, ktorú vytvorí 3G banka. Na záver záujemcovia o výučný list školského cukrára, kuchára,... vykonajú skúšky. Vzdelávať sa v IT technológiách a bezpečnosti na internete budú dôchodcovia a rodičia, ktorých bude učiť najmladšia generácia. Tri generácie si na poobedných stretnutiach odovzdajú svoje know-how. Vzájomne sa spoznajú a vytvoria si nové vzťahy.

      Mgr. Hrušková Dagmar

      Ing. Mušková Adriana