• Revitalizácia náučného chodníka, Nadácia SPP

     • Hlavným cieľom projektu je revitalizácia náučného chodníka v areáli ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom.
      Čiastkové ciele:
      - Využívanie vybudovanej prírodnej učebne ako významného prvku pri realizácii edukácie za účelom praktického a zážitkového vzdelávania žiakov v súlade s ŠkVP a výchovným programom ŠKD.
      - Formovanie pozitívnych postojov žiakov školy a širokej verejnosti k prírode a k životnému prostrediu.
      - Rozšírenie vedomostí vytvorením exteriérovej prezentácie vybraných informácií o národných parkoch v blízkom okolí a ich prírodnom bohatstve.
      - Rozvíjanie pracovných kompetencií žiakov v oblasti technických a pestovateľských zručností.
      - Využívanie náučného chodníka ako oddychovo-informačnej zóny.
      - Poskytnutie žiakom, učiteľom, rodičom možnosti prispieť k aktívnemu zapojeniu sa do diania v škole a inšpiráciu na pokračovanie k pozitívnej premene školského areálu.

      Po úspešnom realizovaní projektu očakávame:
      • využívanie prírodnej učebne ako inovatívneho prvku moderného edukačného procesu,
      • zvýšený záujem žiakov o riešenie environmentálnej problematiky minimálne vo svojom blízkom okolí a prebratie zodpovednosti za svoje správanie voči prírode,
      • vytvorenie citového vzťahu k prostrediu, v ktorom trávia časť svojho života,
      • zlepšenie esteticko-úžitkového potenciálu areálu školy,
      • vytvorenie priestoru na bližšiu interakciu so spoločenskými skupinami v obci (Únia dôchodcov, Poľovnícke združenie Kolesárová, ...) a návštevníkmi športovísk školy.