• OZ Z@vináč

     • Kto sme

     • Občianske združenie Z@VINÁČ

      OZ bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 1.3.2010.

      Cieľom združenia je podporovať tvorivosť, samostatnosť, knižničnú a čitateľskú gramotnosť detí, rozvoj vlastného potenciálu a schopností. Svojimi aktivitami sa snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby spoznávali samé seba, aby sa zdokonaľovali.

         Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

      • podpora programov vedúcich k sebarealizácii a rozvoju tvorivosti detí,
      • organizovanie a zabezpečenie podujatí pre využitia voľného času detí a pre ochranu pred negatívnymi vplyvmi,
      • podpora a šírenie myšlienok zdravého životného štýlu, realizácia športových a kultúrno-spoločenských  podujatí, formovanie čitateľského povedomia,
      • organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, súťaže, výstavy,
      • získavanie a poskytovanie finančných prostriedkov, resp. vecných darov na uskutočňovanie cieľa združenia,
      • spolupráca  so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR.

      Predseda  OZ – Mgr. Dagmar Hrušková          

      Podpredseda OZ – Mgr. Jana Vojtková

      Ostatnými členmi OZ  Z@VINÁČ sú takmer všetci pg. zamestnanci základnej školy.

      Členom OZ sa môže stať rodič žiaka,  občan Závadky. Každý,  kto  majú záujem s nami spolupracovať  a zároveň  pracovať s našimi žiakmi na ich rozvoji, voľnočasových aktivitách je v našom OZ vítaný.

      Ak máte záujem o členstvo alebo prácu  v OZ kontaktujte  hruskovad@pobox.sk, jeha61@gmail. com.

       

      Keďže pri notárovi sme sa mohli ako združenie zaregistrovať až na konci roka 2011, dovtedy sme spolupracovali s OZ STOŽKA, na ktoré nám boli poukázané 2 % z dane  v zdaňovacom období  v roku 2009 (120 € ) a s OZ  FK Horehron v zdaňovacom období v roku 2010  (190 €). Darcami 2 % daní boli pedagogickí zamestnanci školy, ich rodinní príslušníci a niekoľko rodičov.

      Obom organizáciám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a pomoc.

      Peniaze, ktoré sme získali  v roku  2009, t.j.  120 €, sme využili v školskom roku 2010/2011 na akcie pre žiakov našej školy:

      Fašiangový karneval – 46,61 €;     Dni obce – 32,71 €;     Deň detí – 51, 43€.

       Aj v tomto školskom roku sme sa podieľali na realizácii školských aktivít zakúpením vecných cien a občerstvenia na súťažiach a fašiangovom  karnevale.

      Naša spoluúčasť na školských aktivítach  je podmienená vašimi  sponzorskými darmi. Napr.  2% daní, ktoré máte právo darovať. Ak ich nedarujete, ostanú štátu.