• Špeciálne triedy

     • Každý žiak by mal v škole zažiť úspech

     •         Skúsenosti získané pri vzdelávaní mentálne postihnutých žiakov potvrdzujú, že pri počtoch žiakov, ktoré sú v triedach základných škôl a zvyšujúcimi sa nárokmi na úroveň učiva v ZŠ, je integrované vzdelávanie neefektívne. Aj keď sme požiadavky na mentálne postihnutého žiaka prispôsobili stupňu jeho postihnutia, vyučujúci v bežnej triede nemal počas výchovno-vzdelávacieho procesu dostatok času na individuálnu starostlivosť o mentálne postihnutého žiaka. Za vhodnejšiu formu organizácie vzdelávania mentálne postihnutých žiakov považujeme, tzv. parciálnu integráciu v špeciálnych triedach ZŠ . Rozvrh hodín školy je zostavený tak, aby žiaci špeciálnej triedy mohli byť na vyučovacích predmetoch telesná výchova,  prípadne aj výtvarná výchova a hudobná výchova vzdelávaní spoločne so žiakmi bežnej triedy ZŠ. Pri takomto organizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu sa nevylučuje, aby sa žiaci špeciálnej triedy zúčastňovali všetkých školských podujatí a navštevovali spolu so žiakmi bežných tried školský klub a pracovali v záujmových krúžkoch školy.

             Základná škola s materskou školou v Závadke nad Hronom poskytuje od 1.9.2010 základné vzdelávanie pre ľahko mentálne postihnutých žiakov v špeciálnych triedach.

      V školskom roku 2018/2019 je jedna  špeciálna trieda na prvom stupni: III.B je pre šiestich žiakov z tretieho ročníka ŠZŠ a dve triedy sú na druhom stupni: VI.B je pre 8 žiakov 6.ročníka a VIII.B je pre 4 žiakov ôsmeho ročníka a 1 žiaka siedmeho ročníka špeciálnej základnej školy. Triedy sú umiestnené medzi ostatnými učebňami a triedami, žiaci špeciálnych tried sú naďalej chápaní ako žiaci ZŠ. Pre žiakov je zabezpečené primárne vzdelávanie, ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného 9. ročníka špeciálnej základnej školy.

             Žiaci získajú základné vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, získajú zručnosti, pracovné návyky pre svoje začlenenie do spoločnosti. Po absolvovaní  primárneho vzdelávania sa môžu ďalej vzdelávať v učňovských školách zameraných na rôzne pracovné profesie. Záleží len na  ich záujme a usilovnosti,  ako tieto možnosti využijú.