• Pomáhajúce profesie

     •    

      Naša základná škola a materská škola je zapojená do národného projektu POP.
      Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
      Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
      Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
      Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
      Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk