• Zelená škola

     • Program

     •  

       

      Environmentálny akčný plán školy: ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom

      ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: ODPAD                                                                pre certifikačné obdobie: 2011/2012, 2012/2013

      EAP bol konzultovaný s

      Peter Baláž

      Dátum konzultácie

       

      29. 12. 2011 – 27.02. 2012

      EAP písomne schválil

      Katarína Cesnaková

      Dátum schválenia:

      2.3 2012

      Ciele

       

      Aktivity

       

      Zodpovedná osoba a termín

      Indikátor/ ukazovateľ úspechu

      Monitoring/Postupujeme podľa plánu?

      CIEĽ: Znížiť množstvo odpadu do konca júna 2013

      o 10 % zavedením funkčného trojzložkového separovaného zberu
      (papier, bioodpad, plast)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Aktivita 1: Zhotovenie a rozmiestnenie  informačných letákov o separácii odpadu do tried a na nástenky

      T.: do 15. 3. 2012

           Zodp.: Babničová

      - zhotovených 28 letákov a ich umiestnenie po 2 ks do každej triedy/13 tried/ a po 1 letáku na 2 nástenky na chodbách

       

       

      Aktivita 2 : Zisťovanie množstva odpadu a jeho jednotlivých zložiek v priebehu 1 týždňa 5x v priebehu certifikačného obdobia

      T1.: do 30. 4. 2012

           Zodp.: Kubandová

      - 5x vypracovaný záznam so zistenými údajmi o množstve vyprodukovaného odpadu za jeden týždeň pre netriedený odpad, plasty, bio odpad, papier

       

      T2.: do 30. 6. 2012

            Zodp.: Hruška

       

      T3.: do 20. 12. 2012

            Zodp.: Foltínová

       

      T4.: do 28. 2. 2013

            Zodp.: Paľusová

       

      T5.: do 10. 5. 2013

            Zodp.: Margeta

       

      Aktivita 3: Beseda o separovaní odpadu s pracovníčkou NAPANT-u

      T.: do 31.3. 2012

           Zodp.: Mgr. Citterbergová

      - beseda

      - zúčastnených aspoň 30 žiakov 1. stupňa a aspoň 30 žiakov 2. stupňa

       

      Aktivita 4: Rovesnícke vzdelávanie

      Starší žiaci /2. stupeň/ učia mladších /1. stupeň/ triediť odpad formou praktických ukážok a nácvikov, hier a maľovaniek

       

      T.: do 30. 4. 2012

            Zodp.: Mgr. Vojtková

      - zúčastnená aspoň polovica žiakov každej triedy 1. stupňa

       

       

      Aktivita 5:  Čistenie čiernych skládok v katastri obce a následná separácia vyzbieraného odpadu

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Úloha 5. 1 Monitoring čiernych skládok a ich ohlásenie na OcÚ Závadka nad Hronom

      5.1

            T.: do 30. 4. 2012

            Zodp.: Mgr. Droppa

       

       

       

      5. 1

      - zakreslenie polohy skládok do mapy a dokumentácia jednotlivých skládok s fotkami a popisom skládok v katastri obce

      - ohlásenie čiernych skládok starostovi OcÚ Závadka nad Hronom

       

      Úloha 5. 2 Vyčistenie aspoň 1 čiernej skládky

      5. 2

            T.: do 15. 5. 2012

            Zodp.: Mgr. Tomčíková

      5. 2

       - vyčistená aspoň jedna čierna skládka

       

      Úloha 5. 3 Triedenie odpadu a jeho odvoz na legálnu skládku 

      5. 3

           T.: do 31. 5. 2012

           Zodp.: Mgr. Tomčíková

      5.3

      - odpad vytriedený a odvezený na legálnu skládku

       

      Aktivita 6: Vybudovanie kompostoviska v areáli školy

       

       

       

       

       

       

      Úloha 6.1 Úprava terénu

      6. 1

             T.: do 15. 4. 2012

             Zodp.: Mgr. Citterbergová

      6. 1

      - terén pripravený na stavbu

       

       

      Úloha 6. 2 Získavanie materiálu

       

      6. 2

            T.: do 30. 4. 2012

             Zodp.: Mgr. Vojtková

       

      6. 2

      - zaobstaraný materiál

       

       

      Úloha 6. 3 Stavba kompostoviska

      6. 3

             T.: do 31. 5. 2012

             Zodp.: Mgr. Droppa

      6. 3

      - vybudované kompostovisko

       

      Aktivita 7: Triedenie odpadu v  ZŠ

       

       

       

       

       

      Úloha 7. 1 Zhotovenie nádob na triedenie odpadu – po tri nádoby do každej triedy určené na papier, plasty, biologický odpad so stručným popisom o tom, čo do tejto nádoby patrí. Ich rozmiestnenie do tried, na chodby a do 2 zborovní

      7. 1

           T.: do 31. 5. 2012

             Zodp.: Kubandová

       

       

       

       

       

      7.1

      - vytvorených 3x17 nádob na separáciu bioodpadu, papiera a plastu pre každú triedu, zborovne, chodby

       

       

       

       

      Úloha 7. 2 Vytvorenie dvoch trojčlenných Eko-hliadok, ktoré sa budú vo svojej činnosti striedať

      7. 2

            T.: do 31. 5. 2012

             Zodp.: Hruška

      7. 2

      -vytvorené 2 Eko-hliadky

       

       

      Úloha 7. 3 Každodenná kontrola obsahu nádob po vyučovaní a prideľovanie bodov za správnosť separovania

      7. 3

             T.: do 1. 6. 2013

             Zodp.:  Paľusová

       

      7. 3 

      -Eko-hliadky robiace kontrolu každý deň a striedajúce sa podľa potreby, záznamy z kontrol

       

      Úloha 7. 4  Zverejňovanie počtu bodov za separovanie na spoločnej nástenke na chodbe pre prvý stupeň a pre druhý stupeň

      7. 4

             T.: od 1. 6. 2012 do 25. 6. 2013 /mimo letných prázdnin/

             Zodp.: Babničová

      7. 4

      - výsledky bodovania zverejnené na nástenkách

       

       

      Úloha 7. 5 Mesačné vyhlasovanie víťaznej triedy

       

      7. 5

             T.: od 25. 6. 2012 do 25. 6. 2013 /mimo letných prázdnin/

             Zodp.: Mgr. Tomčíková

      7. 5

      - vyhlasovanie víťaznej triedy pred príslušným stupňom ZŠ, fotodokumentácia

       

      Aktivita 8: Zber papiera a kartónu

      T.: do 30. 10. 2012

             Zodp.: Bodnárik

                         

      - zapojených aspoň 20 žiakov ZŠ

       

       

      Aktivita 9: Beseda o recyklovaní

      T.: do 30. 11. 2012

             Zodp.: Mgr. Droppa

      - zúčastnených aspoň 30 žiakov

       

      Aktivita 10: Burza obnoseného šatstva

       Učíme sa, že veci, ktoré už my   nepotrebujeme môže opakovane využiť niekto iný

      T.: do 22. 12. 2012

            Zodp. Foltinová

       

       

      - aspoň 5 kupujúcich

       

      Aktivita 11: Módna prehliadka odevov z odpadového materiálu

      Odevy si budú pripravovať žiaci doma z odpadového materiálu

      T.: do 28. 2. 2013

       

      Zodp.: Veljačiková

      - aspoň 5 modelov zhotovených z odpadového materiálu

       

      Aktivita 12: Knižný antikvariát

       

      T.: do 31. 3 2013

            Zodp.: Mgr. Vojtková

      - predaných aspoň 10 kníh

       

      Aktivita 13: Bazár hračiek

      T.: do 1. 6. 2013

            Zodp.. Margeta

      - zarobených aspoň 10€

       

      Aktivita 14: Zviditeľnime sa!

       

       

       

       

       

       

      Úloha 14. 1 Informovanie o aktivitách pomocou násteniek

       

      14. 1

      T.: mesačne- k poslednému dňu v mesiaci /mimo prázdnin/

      Zodp.: Paľusová

      14. 1

      - aktualizované nástenky

       

       

       

      Úloha 14. 2 Informovanie prostredníctvom web-stránky školy

       

       

      14. 2

      T.: po každej aktivite do 10 dní

      Zodp.: Babničová

       

      14. 2

      - aspoň 4 články na web stránke školy počas certifikačného obdobia

       

      Úloha 14. 3 Informovanie o aktivitách prostredníctvom školského časopisu

       

      14. 3

      T.: do 30. 6. 2012 a do 31. 5. 2013

      Zodp.: Foltinová

      14. 3

      - aspoň 2 články v školskom časopise

       

       

      Úloha 14. 4 Informovanie verejnosti o aktivitách v regionálnom týždenníku

      14. 4

      T.: do 25. 6. 2013

      Zodp.: Vojtková

      14. 4

      - uverejnený aspoň 1 článok v region. týždenníku