• Záhrada, ktorá učí

     • Hlavnými cieľmi projektu sú:

      1. Vybudovanie vyvýšených záhonov a hmyzích domčekov.
      2. Posadenie okrasnej zelene.
      3. Skrášlenie oddychovej zóny pred hlavným vstupom do budovy školy.
      4. Vzdelávanie žiakov, vytváranie návykov, rozvíjanie zručností pri starostlivosti o zeleň.
      5. Vytvorenie priestoru na relaxáciu a oddych pre žiakov školy, rodičov, návštevníkov školy, občanov obce, širšiu verejnosť.
      6. Zmysluplné využitie multifunkčného areálu školy ako integrovanej súčasti vzdelávacieho procesu a participácia s občanmi obce.

      Tento projekt je financovaný Nadáciou Pontis, prostredníctvom programu "Vy rozhodujete, my pomáhame", vďaka ktorému Tesco rozdelí takmer 170 000 € 231 organizáciám po celom Slovensku, aby podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám.

      A podporilo aj nás.

      Viac na

      https://tesco.sk/pomahame/project/28592/

      https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/?