• Profil školy

     • Profil

     • Školu tvoria dve budovy, v budove č.2 prebieha vyučovanie prvého stupňa. Nachádzajú sa tam dve oddelenia školského klubu, školská knižnica, dielne, kuchynka, jazyková učebňa s jazykovým laboratóriom, trieda s interaktívnou zostavou.

      Budovu č.1 navštevujú žiaci druhého stupňa, nachádza sa tu riaditeľňa, kancelária zástupcu riaditeľa, zborovňa a  počítačová učebňa, učebňa, ktorá sa využíva na výučbu jazykov a má zabudovanú interaktívnu tabuľu, dejepisná učebňa so zabudovaním interaktívnej tabule. Špeciálna učebňa fyziky, chémie, biológie a matematiky má zabudovanú interaktívnu tabuľu a chemický laboratórny stôl s príslušenstvom.

      V priestrannom areáli školy sa nachádza budova telocvične s plavárňou a zariadením   školského stravovania, multifunkčné ihrisko.

      Školu navštevujú žiaci z našej lokality. 

      Fakt demografického poklesu na jednej strane prináša zlepšenie priestorových podmienok školy (budovanie odborných učební), na strane druhej spôsobuje nepriaznivý vývoj v naplnenosti tried a financovaní školy zo štátneho rozpočtu.                       
           

      Stav k   Žiaci     Učitelia       Vychovávatelia        Asistent  učiteľa Neped. zamest.
      30.6.2011   186 19/4   2    1   12
      15.9.2011   171 19 1 12
      15.9.2018 139  18  1 12
      15.9.2019 148 16 1 4 10
      15.9.2020 158 16 1 5 11
      15.9.2021 160 15 1 5 11

       

      Vyučovacia hodina Začiatok                   Koniec                 
      1 8:00 8:45
      2 8:55 9:40
      3 9:55 10:40
      4 10:45 11:30
      5 11:35 12:20
      6 12:25 13:10
      7 13:40 14:25

       

      Činnosť ŠKD na 1. stupni začína po 4. vyučovacej hodine.