• Výnimočné doučko, Nadácia ZSE

     • Ciele projektu

     • Názov projektu: NIE SI V TOM SÁM

      Projekt je zameraný na vytvorenie rovnakých šancí pri vzdelávaní a pomôže vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov. Tieto rozdiely sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách a z dôvodu nedostatočného technického vybavenia na online výučbu.

      Zámer projektu dosiahneme realizáciou: - doučovania žiakov z dôvodu absencie online dištančného vyučovania alebo choroby žiaka, - doučovania pre žiakov, ktorí si chcú zlepšiť svoje vzdelávacie výsledky, - letnej „Školy pre život“ s neformálnym vzdelávaním žiakov zameraným na rozvoj čitateľskej, finančnej a digitálnej gramotnosti, - výpožičky tabletov v prípade prechodu na dištančnú výučbu alebo neúčasti žiaka na prezenčnom vyučovaní z dôvodu ochorenia.

      Hlavným cieľom projektu je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov školy, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v obmedzených podmienkach edukačného procesu a z dôvodu nedostatočného technického vybavenia na online výučbu.

      • Zvýšiť počet žiakov, ktorým umožníme rovnosť prístupu k vzdelaniu prostredníctvom moderných technológií.

      • Získať digitálne zručnosti potrebné pri prechode na online výučbu.

      • Umožniť žiakom zapojiť sa v rámci dištančného vzdelávania do online výučby prostredníctvom moderných technológii.

      • Ponúknuť žiakom možnosť doplnenia alebo získania vedomostí a zručností formou doučovania s využitím zakúpených tabletov.

      • Vytvoriť podmienky na online výučbu a individuálne konzultácie s učiteľmi prostredníctvom moderných technológií pre chorých žiakov.

      • Umožniť žiakom používanie výučbových aplikácií a stránok (MS Teams, EduPage, Bezkriedy, Taktik a pod.).

      • Poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin prostredníctvom neformálneho vzdelávania s dôrazom na finančnú a čitateľskú gramotnosť.

      Všetky ciele sú stanovené tak, aby ich škola dokázala a bola schopná realizovať aj po formálnom ukončení projektu. K základným predpokladom pre realizáciu projektu sú aj personálne podmienky, ktoré máme zabezpečené vďaka projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Škola vyčlenila finančné prostriedky na doplnenie technického zabezpečenia projektu.