• "Nevychované decká"

     • Projekt  Nevychované decká bol podporený v rámci programu ING Šanca pre deti  z Charitatívného fondu  LION , ING, SOCIA, a UNICEF. Cieľom projektu bolo zvýšenie odbornej úrovne učiteľov v oblasti špeciálno-pedagogickej spôsobilosti pri výchove a vzdelávaní žiakov s poruchami učenia a správania žiakov s ľahkým mentálnym postihom. Finančné prostriedky boli použité na  vzdelávanie učiteľov, rodičov , nákup špeciálnych  pomôcok a výrobu pomôcok.

      Hlavnými zámermi projektu  bolo:

      Zvýšiť odbornosť učiteľov v oblasti špeciálnej pedagogiky

      Zabezpečenie odborného pedagogického prístupu žiakom

      Sprostredkovať kvalifikovaný poradenský servis pre rodičov

      V rámci projektu bolo zakúpených množstvo didaktických pomôcok na odbúranie, stresu, koncentráciu, eliminovanie agresivity. Rôzne didaktické hry a pomôcky sa využívali nielen na hodinách ale aj počas prestávok. Zámerne sa vytvárali družstvá  vekovo zmiešané, aby sa v deťoch vytváral pocit tútorstva. Veľmi obľúbenými aktivitami boli meditatívne desaťminútovky. Na tento účel boli zakúpené karimatky a niekoľko CD s meditatívnou hudbou. U žiakov mali výborný ohlas. Do projektu sme zapojili triedy, kde sa nachádzali žiaci s poruchami správania a špeciálne triedy. Títo žiaci si písali hodnotiace denníky a s vyučujúcimi  predmetov, na ktorých  nastal konflikt sa po vyučovaní  porozprávali.  V špeciálnych triedach  sa vytvorili azylové jaskynky, kde sa na danej hodine žiak s problémovým správaním mohol  posadiť. Tam na pripravený papier mohol nakresliť svoje pocity, prípadne spolužiakovi či učiteľke napísať, čo ho nahnevalo. Mali sme takú dohodu, že ak sa uspokojil, prestal sa na dotyčného hnevať, odpustil niekomu, ospravedlnil sa... papier na znak zabudnutia, zmierenie roztrhal  na malé kúsky a dal do zberu.

      Pre pedagogických zamestnancov sa uskutočnilo dvojdňové vzdelávanie na tému  riešenia konfliktov v škole. Žiaľ, stretnutie neprinieslo očakávané výsledky, bolo viac-menej len teoretické a skúsenosti našich pedagógov boli na tej istej úrovni ako prednášajúceho. Stretnutie rodičov žiakov s poruchami správania s riaditeľkou CPPaP z Brezna malo veľmi pozitívnu odozvu. Napriek osobným pozvánkam sa plánovaný počet rodičov nezúčastnil, čo však sme po zhodnotení stretnutia nepokladali za negatívum. A to z dôvodu individuálnych konzultácií a príjemnej komornej atmosféry, ktorá vládla na stretnutí. Rodičia mali záujem o opätovné stretnutie s pracovníčkami CPPPaP. V projekte bolo plánované vzdelávanie dvoch PZ  spoločnosťou Raabe na tému Sociálnopatologické javy v základnej škole a formy riešenia patologických javov. Žiaľ, vzdelávanie sa neuskutočnilo, z dôvodu nízkeho počtu záujemcov. Prihlásené boli Mgr. Hrušková  Mgr. Kánová. So spoločnosťou Raabe sme sa nakoniec dohodli o uskutočnení vzdelávania na pôde školy bez získania kreditov a s možnosťou zaškolenia všetkých PZ našej školy.

      Ako negatívum snáď by sme spomenuli nedostatočné stotožnenie sa všetkých PZ s projektom. Hlavnými realizátormi projektu boli Mgr. Kánová v IV. B špeciálnej a na druhom stupni Mgr. Hrušková v rámci predmetov náboženská a spoločenská výchova. Mgr. Hrušková a Mgr. Vojtková pripravili v júni Farebný svet- deň  vzájomnej tolerancie, rešpektovania a poznávania sa žiakov našej školy. Nakoľko školu navštevuje vysoký počet žiakov z rómskeho prostredia tento rok sa niesol v znamení spoznávania ich kultúry a tradícií.

      Projekt vypracovala Mgr. Hrušková