• Výchovný poradca

     • Výchovný poradca

     •  

      Milí žiaci a rodičia!

       

      Ako má človek vedieť čo chce od budúcnosti, keď nevie presne ani čo chce v prítomnosti? 

      Francois de la Rochefoucauld

       

      Určite si aj mnohí z Vás často položia podobnú otázku. Čas sa však ešte nepodarilo nikomu zastaviť a aj Vy budete stáť pre problémom, čo  vlastne chcete v budúcnosti robiť. A nájsť správnu odpoveď  nie je ľahké, je to predsa rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť celé Vaše ďalšie smerovanie v živote.

               A aj preto, Vás chcem osloviť ako výchovný poradca školy, ktorý poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.

       

      Výchovný poradca:PaedDr. Zuzana Škútová

      Kde:kabinet VP 

      Kedy: utorok  1400 -1600 (konzultačné hodiny, vopred dohodnúť telefonicky)

       

       

      Základné informácie:

       

      činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

      výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi,  vedením  školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

      v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

       

      •      informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
      •     usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu žiakov
      •     poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
      •     umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
      •  podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže
      •  užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke: www.prevenciasikanovania.sk

      Øi    Iformácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

      www.svsbb.sk

      www.strednaskola.sk

      www.istp.sk

      www.infovek.sk

      www.pohnitesvetom.sk

      www.stredneskoly.eu

      www.povolania.eu

      www.svetprace.sk

      www.kamposkole.sk

      www.skoly-info.sk